เว็บไซต์ในเครือ   :           

>> สพป.ชม.2 ประชุมผอ.สถานศึกษาผ่าน Zoomเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  

สพป.ชม.2 ประชุมผอ.สถานศึกษาผ่าน Zoomเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 Sandbox Safety Zone in School “แนวปฏิบัติเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด”   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...

>> Conference ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2  

Conference ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2           ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ,นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ ตำแหน่ง ร ...

>> บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง สพฐ.กับรองผอ.สพป.ชม.2  

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง สพฐ.กับรองผอ.สพป.ชม.2   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ...

>> การติดตามโรงเรียนนำร่องใช้สื่อ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

การติดตามโรงเรียนนำร่องใช้สื่อ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวัง ระดับ ๑๐ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิ ...

>> ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2556 4 ณ ห้องปร ...

>> สพป.ชม.2 ประชุมผอ.สถานศึกษาผ่าน Zoomเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  

สพป.ชม.2 ประชุมผอ.สถานศึกษาผ่าน Zoomเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 Sandbox Safety Zone in School “แนวปฏิบัติเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด”   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...

>> Conference ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2  

Conference ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2           ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ,นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ ตำแหน่ง ร ...

>> บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง สพฐ.กับรองผอ.สพป.ชม.2  

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง สพฐ.กับรองผอ.สพป.ชม.2   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ...

>> การติดตามโรงเรียนนำร่องใช้สื่อ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

การติดตามโรงเรียนนำร่องใช้สื่อ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวัง ระดับ ๑๐ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิ ...

>> ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2556 4 ณ ห้องปร ...

>> สพป.ชม.2 ประชุมผอ.สถานศึกษาผ่าน Zoomเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  

สพป.ชม.2 ประชุมผอ.สถานศึกษาผ่าน Zoomเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 Sandbox Safety Zone in School “แนวปฏิบัติเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด”   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...

>> Conference ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2  

Conference ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2           ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ,นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ ตำแหน่ง ร ...

>> บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง สพฐ.กับรองผอ.สพป.ชม.2  

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง สพฐ.กับรองผอ.สพป.ชม.2   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ...

>> การติดตามโรงเรียนนำร่องใช้สื่อ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

การติดตามโรงเรียนนำร่องใช้สื่อ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวัง ระดับ ๑๐ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิ ...

>> ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2556 4 ณ ห้องปร ...

>> สพป.ชม.2 ประชุมผอ.สถานศึกษาผ่าน Zoomเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  

สพป.ชม.2 ประชุมผอ.สถานศึกษาผ่าน Zoomเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 Sandbox Safety Zone in School “แนวปฏิบัติเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด”   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...

>> Conference ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2  

Conference ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2           ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ,นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ ตำแหน่ง ร ...

>> บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง สพฐ.กับรองผอ.สพป.ชม.2  

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง สพฐ.กับรองผอ.สพป.ชม.2   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ...

>> การติดตามโรงเรียนนำร่องใช้สื่อ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

การติดตามโรงเรียนนำร่องใช้สื่อ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวัง ระดับ ๑๐ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิ ...

>> ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2556 4 ณ ห้องปร ...

>> สพป.ชม.2 ประชุมผอ.สถานศึกษาผ่าน Zoomเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  

สพป.ชม.2 ประชุมผอ.สถานศึกษาผ่าน Zoomเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 Sandbox Safety Zone in School “แนวปฏิบัติเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด”   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...

>> Conference ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2  

Conference ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2           ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ,นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ ตำแหน่ง ร ...

>> บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง สพฐ.กับรองผอ.สพป.ชม.2  

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง สพฐ.กับรองผอ.สพป.ชม.2   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ...

>> การติดตามโรงเรียนนำร่องใช้สื่อ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

การติดตามโรงเรียนนำร่องใช้สื่อ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวัง ระดับ ๑๐ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิ ...

>> ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2556 4 ณ ห้องปร ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

>> ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเหล่า  

...

>> เหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ ...

>> โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning” (โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ...

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง