เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการนิเทศ แนวทางการวัดและประเมินผลทักษะภาษา ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานที่ดีในการนิเทศ โดยมีนายสัมฤทธิ์ พวงยอด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ดร.ดารณี ประยูรวงษ์ ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบสาระวิชาภาษาไทย  ได้นำเสนอเรื่องประสบผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระวิชาภาษาไทย ของนักเรียนสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ที่ได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558-2559 ของนักเรียนระดับ ม.3 ที่ 1 ของประเทศ และคะแนนเฉลี่ยสาระวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ทั้งระดับ ป.6 และ ม.3

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง