เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2559 ในระดับ สูงมาก จาก นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง