เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 12 กันยายน 250 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งอำเภอแม่ริมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้

นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดศึกษาสู่สายตาสาธารณชน  โดยการจัดงานได้ปรับรูปแบบวิธีการแข่งขันให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป  โดยจัดสถานที่แข่งขัน 6 จุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านริมใต้  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน  โรงเรียนบ้านแม่สา  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว  โรงเรียนบ้านสันคะยอม และโรงเรียนแม่ริม  มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 286 กิจกรรม เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย  จำนวนทั้งสิ้น  3839  คน  จำนวนทีมเข้าแข่งขัน  1756  ทีม ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน สำนักงานการศึกษาพิเศษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 5 อำเภอ คือ อำเภอพร้าว อำเภอ   สะเมิง อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง ทั้งนี้นักเรียนที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไป

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และนักเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง