เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ริม ตามโครงการ “พบเพื่อนครู สพป.เชียงใหม่ เขต 2” ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สาและประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอแม่ริม กล่าวต้อนรับ การประชุมครั้งนี้เพื่อพบปะพี่น้องเพื่อนครู พร้อมทั้งมอบนโยบายการศึกษา โดยเน้นย้ำให้ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ให้ครูน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ 10  ลงสู่บทเรียน และขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียน โดยการประชุมครั้งนี้จะเวียนไปพบปะเพื่อนครูจนครบทั้ง 5 ในเขตรับผิดชอบ ได้แก่ อำเภอพร้าว อำเภอแม่ริม อ.แม่แตง อ.สันทราย และอ.สะเมิง พร้อมกันนี้ได้มอบโล่รางวัล โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับ สพฐ. ประจำปี 2560 ได้แก่โรงเรียนบ้านริมใต้, โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับ ดี ของ สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านกาดฮาว, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของกรมอนามัย ได้แก่ โรงเรียนบ้านริมใต้ และถ้วยรางวัลชนเลิศ ระดับภาคเหนือ การแข่งขัน สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ประจำปี 2560

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง