เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.    นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสันทราย ตามโครงการ “พบเพื่อนครู สพป.เชียงใหม่ เขต 2” ณ โรงเรียนสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีนายทวี โปธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันพระเนตรและประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอสันทราย กล่าวต้อนรับ การประชุมครั้งนี้เพื่อพบปะพี่น้องเพื่อนครู พร้อมทั้งมอบนโยบายการศึกษา โดยเน้นย้ำให้ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ให้ครูน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ 10  ลงสู่บทเรียน และขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียน โดยการประชุมครั้งนี้จะเวียนไปพบปะเพื่อนครูจนครบทั้ง 5 ในเขตรับผิดชอบ ได้แก่ อำเภอพร้าว อำเภอแม่ริม อ.แม่แตง อ.สะเมิง และ อ.สันทราย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง