เว็บไซต์ในเครือ   :           

                       โรงเรียนบ้านริมใต้  ได้ดำเนินการจัดงาน  “สานสัมพันธ์  วันวิชาการ” ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ขึ้น  ในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

                        ๑.  เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านริมใต้

                        ๒.  เพื่อนำผลงานของนักเรียนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ
                        ๓.  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ

                        ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก  นายสิทธิโชค  โรจนพิพัฒน์พงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๒  มาเป็นประธานในพิธี

                         การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชมรมผู้ปกครอง  ครู  ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียนโรงเรียนบ้านริมใต้  เป็นอย่างดี  ตลอดจนหน่วยงานราชการ  เอกชน ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการจัดงานในครั้งนี้ 

“สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ นำความสุขมาให้”

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง