เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ “ประมวลองค์ความรู้ สู่การพัฒนาคุณธรรมนักเรียน”(Knowledge processing for improving student quality in examination) ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ้านแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  

                   นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อให้นักเรียนนำเสนอองค์ความรู้เป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม นำผลการประเมินเป็นคะแนนภาคปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผ่านตัวชี้วัดของแต่ละสาระการเรียนรู้ที่นำมาบูรณาการในกิจกรรมนั้นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถตามความถนัดและความสนใน  โดยได้รับการสนับสนุนการประเมินจากศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นผู้ประเมินองค์ความรู้ในเรื่องของโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และองค์ความรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 โดยโรงเรียนบ้านแม่สา มีผลงานเด่นคือ เป็นโรงเรียนที่มีมีการปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 และเป็นโรงเรียนแกนนำขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
238
เมื่อวานนี้
557
เดือนนี้
10,932
เดือนที่แล้ว
14,134
ปีนี้
25,066
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง