เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560  “หลากหลายวัฒนธรรม น้อมนำพระราชปณิธาน สืบสานศาสตร์พระราชา” โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานว่า เพื่อเป็นการแสดงผลงานวิชาการของครู และนักเรียน ที่ได้จัดการเรียนการสอนมาตลอดปีการศึกษา ให้แก่ผู้ปกครอง และสาธารณะชนได้ทราบ จัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาลงสู่บทเรียน และการส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียน มีกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนแต่ละชนเผ่า การแสดงดนตรี ร้องเพลง การออกร้านขายของ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนแบบประชารัฐจากหลายภาคส่วน เช่น การแสดงและจัดนิทรรศการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มแม่บ้าน ที่มาร่วมงานในวันนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง