เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 16 มีนาคม 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา นำโดย ดร.ปาริชาติ เภสัชชา และนางจันทกานต์ สิทธิราช จัดการประชุมพบปะผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมและครูเทคโนโลยี ของทุกโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาฯ ของแต่ละโรงเรียนและศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด ของสาระคณิต วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมการปรับหลักสูตรใหม่ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2561 ณ ประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านดง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง