เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเพื่อนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เขตตรวจราชการที่ 15 ณ ห้องวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนการทำงานและประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำรูปแบบแนวทางการการดำเนินงานในการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ ที่เป็นเป้าหมายของการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระดับโรงเรียนให้เป็นรูปธรรม ให้กับคณะผู้ช่วยทีมคณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว, เพื่อการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พร้อมการให้คำแนะนำการดำเนินงาน รวมถึงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบให้ได้ระดับ 3 ดาว ของเขตพื้นที่การศึกษา และเตรียมพร้อมการนำเสนอระดับเขตตรวจราชการ ที่ 15  และระดับ สพฐ. ต่อไป และเพื่อจัดทำปฏิทินกำหนดการออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของคณะทีมงานเคลื่อนที่เร็ว ต่อเนื่องเป็นที่ 2 ในปีการศึกษา 2561  มีผู้เข้าร่วมประชุม มาจากเขตตรวจราชการที่ 15 ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ได้แก่ คณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว ของเขตตรวจราชการที่ 15 จำนวน 15 คน และผู้ช่วยคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว ของเขตตรวจราชการที่ 15 จำนวน 14 คน โดยใช้ระยะเวลา 1 วัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง