เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านริมใต้  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ. วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  ผลการเรียนรู้  รวมทั้งจุดเน้นตามที่กระทรวงศึกษากำหนดไว้  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะครู  บุคลากรโรงเรียนบ้านริมใต้  ครูวิชาการโรงเรียนบ้านต้นผึ้งและโรงเรียนบ้านพระนอน  จำนวนทั้งสิ้น  ๕๑  คน  โดยมี  พ.ต.ท.เดชา  ปัญญานะ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านริมใต้  มาเป็นประธานเปิดการอบรม

          ในการนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ให้การสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  คือ  ศน.ปาริชาติ  เภสัชา  และ ศน.จันทกานต์  สิทธิราช  ให้คำปรึกษา  ชี้แนะแนวทางการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้  และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง       มา  ณ  โอกาสนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง