เว็บไซต์ในเครือ   :           

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.เชียงใหม่ เขต 2) จัดการอบรมทบทวนการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน โดยใช้โปรแกรม Thai school lunch และระบบประเมินตำรับอาหาร Thai school RECIPES โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเพื่อให้โรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อม และไม่สามารถจัดเมนูอาหารได้ตามโปรแกรม Thai school lunch สามารถใช้โปรแกรม Thai school lunch  โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ จัดเมนูอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน  ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ครบทั้งปริมาณและคุณภาพอาหาร

          นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนายการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในการเปิดอบรมพร้อมทั้งกล่าวย้ำให้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันให้มีคุณภาพ และมีความโปร่งใสไร้ทุจริต เพื่อประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอันดับแรก ผู้เข้ารับการอบรมทบทวนฯ ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  จำนวนโรงเรียนละ 1 คน รวม 133 คน  และได้แบ่งการอบรมทบทวนเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าประกอบด้วย ครูในสังกัดอำเภอแม่ริม  สะเมิง และอำเภอพร้าว  ช่วงบ่าย ประกอบด้วย  ครูในสังกัดอำเภอแม่แตง และอำเภอสันทราย   ดำเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ถ่ายภาพ-รายงาน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง