เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.เชียงใหม่ เขต 2) จัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนในสังกัดกว่า 500 คน ที่จะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยดึง 8 สถาบันอาชีวศึกษาร่วมให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีครูแนะแนว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 500 คน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 8 ได้แก่ 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่                     2. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 4. วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 6. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและการแสดง พร้อมกันนี้ นายศตพร กันแก้ว นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อ “สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการสาขาอาชีพของตลาดแรงงาน”

นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพโดยให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว และบริการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียนอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขับเคลื่อนการดำเนินงานแนะแนว เพื่อการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  ให้สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน และก้าวเข้าสู่อาชีพ การมีงานทำเมื่อจบการศึกษา  โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต 

ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมงาน ได้รับความรู้ที่จะนำไปตัดสินในในการศึกษาต่อ และต่างสนุกสนานกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการแสดงจากสถาบันต่างๆที่นำมาแสดงในวันนี้ รับผิดชอบการจัดงานโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กรวัฒน์ ชุ่มเย็น ถ่ายภาพ - รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ชมภาพเพิ่มเติม  https://goo.gl/cY63x8

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง