เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 2 สิงหาคม 2561  นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองไคร้ อ.สันทราย เพื่อติดตามนโยบายของ สพฐ. เช่น โครงการอาหารกลางวัน, DLTV, ระบบอิเทอร์เน็ท, การอ่านออกเขียนได้ พร้อมทั้งให้กำลังใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และพบปะผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหา อันจะนำไปแก้ไขต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง