เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบฟอร์ม แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form และ การสร้างแบบเก็บข้อมูล โดยใช้ Google Sheets  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าหน้าที่ในทุกกลุ่มภารกิจ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  กลุ่มละ  4 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Google Application ในการจัดการทำงาน  และนำเทคนิควิธีการใช้ Google Application มาปรับใช้ในการทำงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง