เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2(สพป.เชียงใหม่ เขต 2) จำนวน 12 โรงเรียน ผ่านการประเมินโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับเกียรติบัตร ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN : Local Network) เข้ารับตราพระราชทานตามโครงการฯ ในงานเทศกาลบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เผยว่าในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 12 โรงเรียน ผ่านการประเมินโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, บริษัทนานมีบุ๊ค, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตนเองในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการได้รับเกียรติบัตร ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN : Local Network) เข้ารับตราพระราชทานตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โรงเรียนที่เข้ารับตราพระราชทาน ได้แก่ รับตรา รอบที่ 1  โรงเรียนบ้านแม่ตะละ และโรงเรียนบ้านหลักปัน รับตราคงสภาพ รอบที่่ 2 โรงเรียนบ้านสันคะยอม  โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ  โรงเรียนบ้านแม่ขะปู  โรงเรียนบ้านปางไม้แดง โรงเรียนบ้านทับเดื่อ รับตราคงสภาพ ครั้งที่ 3  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา ,โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย,โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง,โรงเรียนบ้านป่าลาน และโรงเรียนบ้านป่าติ้ว

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โณงเรียนที่ผ่านการประเมินฯ คงสภาพอยู่ในโครงการ และเพิ่มจำนวนโรงเรียนให้ผ่านการประเมินให้มากยิ่งขึ้นในปีต่อไป

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง