เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561  โรงเรียนชลประทานเขือ่นแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงาน "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  โดยทางเทศบาลตำบลหนองแหย่ง ร่วมกับผู้นำชุมชน   วัดใหม่ชลประทาน  เพื่อร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชนและชุมชน  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดี  ต่อสถาบันหลักของชาติและสืบทอดเจตนารมณ์ดังกล่าวยังเยาวชนในชุมชนรุ่นต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง