เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ และโรงเรียน ยุค 4.0 แก่ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 164 คน ให้ก้าวทันยุค 4.0 ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในสังคมออนไลน์

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รอง ผอ.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และมอบนโยบาย แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ และโรงเรียน ยุค 4.0 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รอง ผอ.รรท.ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวว่า หน่วยงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ของเรา นอกจากจะจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ให้มีคุณภาพแล้วการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของ สพฐ., นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล เป็นสิ่งที่ต้องให้สาธารณะชนรับรู้ด้วย ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้เกิดผลดีแก่หน่วยงาน ในยุคปัจจุบัน มีความก้าวล้ำทันสมัยของสื่อต่างๆ ที่ปรับตัวเป็นระบบติจิทัล มีความรวดเร็วทันต่อเหตุ การณ์ เข้าสู่ยุค 4.0 พวกเราจึงต้องปรับตัวให้ทันสื่อสมัยใหม่ โดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ จากวงการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และวิทยากรโรงเรียนต่างๆ ที่มาช่วยให้ความรู้เรื่องการผลิตสื่อประ ชาสัมพันธ์ดิจิทัล และขอฝากพวกเรานำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย

นางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวว่า กลุ่มอำนวยการ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ และโรงเรียน ยุค 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและนโยบายของ สพฐ., กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจ โดยมีกิจกรรมเสวนาเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” ที่มีเนื้อหาการเขียนข่าวและภาพถ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการศึกษาที่สื่อต้องการ เน้นสื่อดิจิทัลและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุจิรา โสภาศรี และคุณนภาพร ขัติยะ สื่อมวลชนทั้งสองท่าน ในกิจกรรมการผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวยุคดิจิทัลเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) การสร้าง Info Graphic โดยใช้โปรแกรมโฟโต้ช๊อป โดยคาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรม มีความสามารถในการเขียนข่าว ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตามนโยบายที่โรง เรียนตนเอง ได้ดำเนินการในสื่อสังคมออนไลน์ได้

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกโรงเรียน จำนวน 133 คน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตฯ ทุกกลุ่ม จำนวน 16 คน วิทยากรประจำกลุ่ม จำนวน 10 คน และกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน รวม 164 คน โดยได้รับประมาณจาก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 ให้การสนับสนุน

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง