เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายปรีชา เชื้อชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเขียงใหม่ โดยตกลงที่จะร่วมมือดังนี้ 1.เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 2.เสริมสร้างให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 3.ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเทศชาติเกิดความสงบร่มเย็น

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
301
เมื่อวานนี้
670
เดือนนี้
8,793
เดือนที่แล้ว
14,877
ปีนี้
188,454
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง