เว็บไซต์ในเครือ   :           

   ศธ.กำหนด จ.เชียงใหม่นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขตพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดการศึกษาตามศักยภาพของพื้นที่ ดร.อโนทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนก.สพฐ.) ได้มามอบนโยบาย และสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 34  ณ ห้องพิฆเนศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ดร.อโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สนก.สพฐ. กล่าวว่า การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการทดลองกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยังจังหวัด โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยตัวเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน บริบทพื้นที่ และความต้องการของประเทศ โดยมีเป้าหมาย 4 ประการคือ 1) เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 3 ด้านได้แก่ เจตคติ ทักษะสำคัญ และความรู้ รวมทั้งขยายผลสู่นักเรียนทั่วประเทศในอนาคต 2) ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา โดยยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มอ่อนและยากจน 3) พัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ขยายผลนวัตกรรมการศึกษาทั้งเชิงนโยบาย การจัดการเรียนรู้ และการบริหารในสถานศึกษาไปสู่นโยบายการศึกษาในระดับชาติและพื้นที่อื่น 4) ร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาสังคม ในการจัดการศึกษา พัฒนาและขยายผลนวัตกรรมการศึกษา

ทั้งนี้ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถพัฒนาแนวทางการบริหารการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ภายใต้กลไกการทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยการกำกับทิศทางของการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนการจัดตั้ง และบริหารการจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม โดยประสานความร่วมมือของหน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะให้เกิดการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง