เว็บไซต์ในเครือ   :           

 

โดยนโยบายเร่งด่วนในช่วงนี้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 2 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกได้แก่การใช้ QR Code ในหน่วยงานเพื่อลดปริมาณกระดาษและขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เรื่องที่สองโครงการส่งเสริมกีฬาในสถานศึกษา นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาให้มากขึ้น รวมทั้งจัดพื้นที่ ในสถานศึกษาให้มีพื้นที่บริการ แก่ประชาชนในการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้ดำเนินการแล้ว พร้อมทั้งแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดเร่งดำเนินการ

นายประกอบกิตติ์ ปัสสสวาท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้รับ 2 นโยบายเร่งด่วนจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแรกได้แก่การใช้ QR Code ในหน่วยงานเพื่อลดปริมาณกระดาษและขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เรื่องที่สองโครงการส่งเสริมกีฬาในสถานศึกษา นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาให้มากขึ้น รวมทั้งจัดพื้นที่ ในสถานศึกษาให้มีพื้นที่บริการ แก่ประชาชนในการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา

 เรื่องการใช้ QR Code เป็นนโยบายที่พัฒนาระบบบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลงและนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0   สำหรับการใช้ QR code ในหน่วยงานราชการ   หลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ได้รับมอบนโยบาย มาแล้วก็ได้ดำเนินการ จัดทำ QR Code แทนเอกสารในการประชุม ซึ่งในระยะเริ่มต้นนี้ ได้ดำเนินการโดยกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะลดจำนวนการใช้กระดาษ และยกระดับการปฏิบัติงาน ในการใช้ระบบดิจิทัล สนับสนุนการทำงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 สำหรับแนวทางและวิธีปฏิบัติ ที่ทางสำนักงานเขตได้ดำเนินการก็คือ ได้กำหนดให้จัดทำเอกสาร ประกอบการประชุม เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน  QR Code แจ้งให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ดำเนินการ ดาวโหลดแทนการจัดทำเอกสาร ผ่านทางคิวอาร์โค้ดไว้ก่อนการประชุม ที่กำหนดไว้คือการประชุมรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  การประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม สำหรับในระดับสถานศึกษา ให้ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประธานศูนย์กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการตามนโยบายนี้ จัดทำ QR Code แทนจัดทำเอกสารการประชุม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที สำหรับในโอกาสต่อไปได้แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่ม ได้เริ่มดำเนินการ จัดทำ QR Code งานเอกสารแจกในการประชุมแล้ว หวังว่าในระดับสถานศึกษาท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายประธานศูนย์เครือข่าย จะได้ดำเนินการตามนโยบายนี้อย่างพร้อมเพียงกัน

เรื่องที่ 2 ก็คือเรื่อง โครงการส่งเสริมกีฬาในสถานศึกษาซึ่งนโยบายในเรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการแจ้งให้ สำนักงานเขตและโรงเรียนดำเนินการแล้วซึ่งมีนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการออกกำลังกาย และการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา
ให้มากขึ้น รวมทั้งจัดพื้นที่ในสถานศึกษาให้มีพื้นที่บริการแก่ประชาชนในการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา สำหรับในเรื่องนี้ โรงเรียนทุกโรงเรียนได้มีการดำเนินการหมดแล้ว
และมีความหลากหลายในการนำนโยบายนี้สู่การปฏิบัติ จึงขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนแบ่งการดำเนินการในส่วนของการนำนโยบาย การนำกีฬาเข้าสู่สถานศึกษาโดยเฉพาะเรื่องการบริการชุมชน ในการให้พื้นที่บริการการออกกำลังกายให้แก่ประชาชน
มีการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายหรือการใช้แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครอง การประชุมในระดับสถานศึกษา การประชุมร่วมกับประชาคมในหมู่บ้านหรือจัดทำแผ่นป้ายที่มีข้อความในการเปิดพื้นที่ให้บริการในการออกกำลังกายในสถานศึกษา ตามนโยบายนี้ ส่วนทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จะได้ดำเนินการติดตาม และให้ความช่วยเหลือต่อไป ส่วนการสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 133 แห่ง มีความพร้อมในการสนับสนุนกีฬา 3 ด้านพบว่า 1) ด้านพื้นที่ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายมีสนามกีฬา จำนวน 75 แห่ง มีอาอาคารกีฬา 2 แห่ง มีลานเอนกประสงค์ 43 แห่งมีลานจอดรถ 13 แห่ง 2) ด้านบุคลากรทางการกีฬา เป็นครู จำนวน 80 คน เจ้าหน้าที่การกีฬา จำนวน 1 คน จิตอาสาจำนวน 10 คน 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีพร้อม 11 แห่ง มีแต่ไม่เพียงพอ 86 แห่ง และไม่มี จำนวน 8 แห่ง โดยทุกแห่งต้องการงบประมาณาสนับสนุนการดำเนินโครงการ
และขอให้โรงเรียนดำเนินการโดยเร่งด่วน

  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง