เว็บไซต์ในเครือ   :           

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ตั้งคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียน 2/2561 พร้อมกันในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประกอบการยืนยันจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับ การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดยใช้คำนิยามของนักเรียนไม่มีตัวตน วิธีการแก้ไขปัญหา และกำหนด มาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งคัด และเพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลนักเรียนที่จะใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน เกิดการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ทำให้รู้รายจ่ายงบประมาณของโรงเรียนอย่างถูกต้อง

  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง