เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ จำนวน 133 คน ตามนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี นายชลอ คชาประดิษฐ์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมพร้อมมอบนโยบายและให้โอวาทเป็นการปฐมนิเทศด้วย การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ มีการรับฟังนโยบายโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ และ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการถ่ายทอดสดระบบ Conference

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการอบรมภายใต้กรอบแนวคิด “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” เป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 133 คน โดยวิทยาการให้ความรู้ได้แก่ นางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้ความรู้เรื่อง ระบบงานสารบรรณ, นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และทีมงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ความรู้เรื่องหน้าที่ บทบาทของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รับผิดชอบโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง