เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เสริมศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่มภารกิจ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 โดยนายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม(องค์กรสาธารณประโยชน์) และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้, นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธาน และมอบนโยบาย นางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ตลอดจนมีทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ รับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มอำนวยการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง