เว็บไซต์ในเครือ   :           

นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ) คว้า 219 เหรียญรางวัลจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่าวันที่ วันที่ 21 – 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 อยู่ในอันดับที่ 9 ของเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าแข่งขัน 43 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย เหรียญทอง 107 เหรียญ (ชนะเลิศที่ 1 จำนวน 10 รายการ) ,เหรียญเงิน 67 เหรียญ, เหรียญทองแดง23 เหรียญ, เข้าร่วม 22 เหรียญ ดังมีรายละเอียดรางวัลที่ได้รับ ดังนี้

          เหรียญทอง 107 เหรียญ  ประกอบด้วย 1.1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 10 กิจกรรม, 1.2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 6 กิจกรรม, 1.3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 8 กิจกรรม, 1.4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 – 38 จำนวน 83 กิจกรรม, เหรียญเงิน 67 เหรียญ, เหรียญทองแดง 23 เหรียญ, เข้าร่วม 22 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 219 เหรียญ

 

รางวัลชนะเลิศจำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางกว้าง อ.แม่แตง นักเรียนประกอบด้วย 1. เด็กหญิงทวยคำ ลุงมั่น 2. เด็กหญิงศุภวรรณ   พรมมี 3. เด็กหญิงอัยการ   ไชยสกุล ครูผู้สอนนางสาวรุ่งทิวา  มหาวรรณ์

2. การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหลักปัน อ.สันทราย นักเรียนประกอบด้วย 1. เด็กชายแสง จั่นตา 2. เด็กชายแสงทูน  ตุ๊มานะ ครูผู้สอน 1. นายบรรเทิง  โสภาพิมพ์ 2. นางเจนจิรา  ปวงจักรทา                                  

3. ศิลปะ-ดนตรี  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม นักเรียนประกอบด้วย เด็กชายถิระวัฒน์    เอี่ยมมี ครูผู้สอน นายมณฑล  ธงเทียน

4. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ อ.สะเมิง นักเรียนประกอบด้วย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สมศักดิ์ศรีกุล 2. เด็กหญิงพรชิตา พะตาซู ครูผู้สอน นางสาวโสภา โย่ทู  

5. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นรุง อ.พร้าว นักเรียนประกอบด้วย1. เด็กชายญาณพล  มูเซอร์ 2. เด็กหญิงพิยดา  การคำ 3. เด็กชายเอกวิทย์  จะโจ ครูผู้สอน 1. นายณรงค์  สิทธิราช 2. นายประสาน  ศรีวิชัย

          6. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหลักปัน อ.สันทราย นักเรียนประอบด้วย เด็กหญิงณัฐพร  ณ น่าน ครูผู้สอน นางสาวเขมจิรา  พ่อนา

          7. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6  โรงเรียนบ้านหลักปัน อ.สันทราย       นักเรียนประกอบด้วย 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เงินแสง 2. เด็กชายสุวิทย์  ยอดทู 3. เด็กชายแดง  ลอยเอิง          ครูผู้สอน 1.นางศิริวรรณ  คำฟั่น 2. นางสาวสุกัญญา  ศรีนวลใหญ่

8. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร่มหลวง อ.สันทราย นักเรียนประกอบด้วย นางสาวศิรินภา    ดอนมอญ ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีหญิงชวัลลักษณ์    สุมงคล

          9. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อ.สันทราย นักเรียนประกอบด้วย 1. เด็กหญิงลลิตา  ขีรี 2. เด็กชายสิทธิชัย  จอมเรือง 3. เด็กหญิงเขสรา  เลเซอร์ ครูผู้สอน 1. นางรุ่งนภา  เมืองอินทร์ 2. นางสาวปิยธิดา  ขจรศักดิ์

10. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด อ.พร้าว นักเรียนประกอบด้วย 1. เด็กชายพิชญ์พิสิฐฎ์เสฏ  ยอดเงิน 2. เด็กหญิงมาติกา  จะอือ ครูผู้สอน 1. นายปกรณ์เกียรติ  พูลสวัสดิ์ 2. นางสาวเกษร  วรรณรังสี

หมายเหตุ : ปีนี้การแข่งขันสิ้นสุดระดับภาค ซึ่งระดับภาค สพฐ. ได้กำหนดให้เป็นระดับชาติ

         

 

  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง