เว็บไซต์ในเครือ   :           

กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้าว 1  จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี ระดับสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย  7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท่ามะเกี๋ยง โรงเรียนป่าไหน่  โรงเรียนประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านสันปง โรงเรียนบ้านสันกลาง  โรงเรียนบ้านหนองปิด และโรงเรียนแม่ปาคี  ณ โรงเรียนบ้านสันปง ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9-10 มกราคม 2562

ภาพกิจกรรมวันที่ 1 http://gg.gg/cxlfr

ภาพกิจกรรมวันที่ 2 http://gg.gg/cxlfz

ภาพกิจกรรมวันที่ 3 http://gg.gg/cxlg6

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง