เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดโครงการ “คุณธรรม จริยธรรม” ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - ุ6  เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม   2562   ณ วัดป่าดาราภิรมย์   อ.แม่ริม   จ.เขียงใหม่ โดยนายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน เป็นประธานใน
พิธีเปิด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง