เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดอบรมรายงานข้อมูลนักเรียน (DMC)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โดยมีนายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นางวิไลลักษณ์  ไทระยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการกรอกข้อมูล ตามฐานข้อมูล ตามโปรแกรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กำหนด ให้ได้ข้อมูล ที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและเท็จตามระยะเวลากำหนด ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณ การบริหารด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป้าหมายคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับงานผู้รับผิดชอบงานข้อมูลทุกโรงเรียนและคณะทำงานจำนวน 150 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในอำเภอแม่ริม และแม่แตง จำนวน 65 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนใน อำเภอสะเมิง,สันทราย และพร้าวจำนวน 85 คน รับผิดชอบโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง