เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และการจัดทำมาตรการการทำงานที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นหนึ่งในหกกิจกรรมในโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สำนักงานเขตสุจริต) ปีงบประมาณ 2562 เพื่อทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน,  ทบทวนมาตรการการทำงานที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ รวมไปถึงการทบทวนข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ตามแนวปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา(สำนักงานเขตสุจริต) จัดขึ้นในวันที่ 7 และ 10 มิถุนายน 2562 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

การทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ของปี 2561 และการปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ปี 2562รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมโดย นางสาวอัญรินทร์ ศิรอัญญาลักษณ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และการทบทวนมาตรการการทำงานที่สอดคล้องกับคุณธรรมและความโปร่งใสของ รวมไปถึงการทบทวนข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ตามแนวปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา(สำนักงานเขตสุจริต) รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมโดย นางภัญพัชญ์  จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวทางการปฏิบัติงาน กันอย่างกว้างขวาง 

เมื่อได้ผลการสรุปความเสี่ยงฯ, มาตรการเกี่ยวกับคุณธรรม และความโปร่งใส และข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ ประจำปี 2562 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จะได้ประกาศให้สาธารณะชนทราบต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง