เว็บไซต์ในเครือ   :           

                        ด้วยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สะเมิง 1 โดย นายเอนก  คำจำรูญ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สะเมิง 1  ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียน ทั้งหมด 7 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนชุมชนบ้านดง  2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ  3. โรงเรียนบ้านป่าลาน  4. โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ  5. โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ  6. โรงเรียนวัดบ้านป้อก  7. โรงเรียนวัดแม่เลย  ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ขึ้นใน วันที่ 9 กันยายน 2558  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดง  ที่ผ่านมานั้น ในการนี้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ และเพิ่มศึกยภาพนักเรียน รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และมิตรภาพที่ดีต่อกัน  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง