เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 กิจกรรมประชุมชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและจัดทำแผนแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่หมาะสมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๒ กลุ่มส่งเสริมกาจัดการศึกษาได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งสริมความประพฤตินักเรียน โดยมีวัตประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ยกระดับการเฝ้าระวังป้องกัน และจัดทำแผนแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม โดยสนธิกำลังกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมกันออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงจุดอับนอกสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน (มิ.ย.- ก.ย.)ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา(พสน.) ในสังกัดจัดการศึกษของผู้จัดการศึกษาดังกล่าวการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ในวันนี้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมจำนวน ๕๕คน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วผู้จัดมีความคาดหวังว่า

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง