เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน ครู และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1-5 การแข่งขันการนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค “ภาคเหนือ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ใน 4 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

          - กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ระดับประถมศึกษา ได้แก่

ที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน)    สพป.พะเยา เขต 2 (ไข้เลือดออกไม่มาใกล้ ถ้า ชุมชนไร้ขยะ)

ที่ 2 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป.น่าน เขต 2 (การบริหารจัดการขยะในตำบลศิลาเพชร)

ที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อไทย  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (ไร้ควัน ไร้โรค สู่ยุค 4.0)

ชมเชย  โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  (ชุมชนปลอดขยะ)

ชมเชย  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1สพป.อุตรดิตถ์  เขต 2 (พื้นที่สวย  ด้วยมือเรา)

 

        - กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่

ที่ 1 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 (หมอน้อยคอยช่วยเหลือ)

ที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาศิตวิทยา" สพป.พิจิตร เขต 2 (3R1C+ติดตาม 100% ลดมลภาวะ สร้างคุณค่า ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน)

ที่ 3 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 (โครงการปฏิบัติการ 3-5-5เผชิญหน้าไข้เลือดออก)

ชมเชย  โรงเรียนวัดดงกลาง สพป.พิจิตร เขต 1 (ชุมชนแจ่มใส ห่างไกลยุงลาย)

ชมเชย  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ตชด. ตรวจ 1ครั้งช่วง1เดือน)

 

2.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา ได้แก่

ที่ 1 โรงเรียนริมโขงวิทยาสพป.เชียงราย เขต 4 (กลุ่มไทลื้อคิด ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อ)

ที่ 2 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่ 3 โรงเรียนราชานุบาล  สพป.น่าน เขต 1(ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าวดูแลผิวหน้าและผิวกาย)

ชมเชย  โรงเรียนบ้านดู่   สพป.พะเยา เขต 2 (โดนัทจิ๋ว)

ชมเชย  โรงเรียนบ้านดง  สพป.ลำพูน  เขต 2 (ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง)

 

- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่

ที่ 1 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36  (โรลสลัด)

ที่ 2 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา   สพม. เขต 39 (กระดาษรังผึ้ง ลูกยอด พวงเต่ารั้ง)

ที่ 3 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม  สพม. เขต 42(คุกกี้แป้งกล้วย)

ชมเชย  ศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40(เสกเศษผ้าเป็นเปลสุขสันต์หรรษา)

 

3. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู ได้แก่

ที่ 1 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39นางพัชรพร พันธ์ุเหล็ก ผลงาน "คนดีของแผ่นดิน" หลักสูตรเพื่อสังคมอุดมการณ์สุจริต โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

ที่ 2 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นางสาวสำอางค์ คันทา ผลงาน “สุจริต จิตอาสา ด้วยกิจกรรมพุทธมามกะแบบพอเพียง”

ที่ 3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36  นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์   ผลงาน การจัดการเรียนรู้ "จิตอาสา"  นวัตกรรมแห่งความดี ด้วย APACI Model

ชมเชย โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 นายชงคา เมืองจันทร์ ผลงาน “รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตโดยใช้ Scout Model”

ชมเชย  โรงเรียนบ้านไร่   สพป.น่าน เขต 2นายบัญชา นรินทร์ ผลงาน “ประติมากรรมเหมือนไม้ใจสุจริตพิชิตจิตสาธารณะ”

 

4. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร

ที่ 1 โรงเรียนบ้านสองแควน่าน เขต 2 นายธวัชชัย ยวงคำ ผลงาน “รูปแบบการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกสุจริตโรงเรียนบ้านสองแคว 4G เด็กดี ศรีสองแคว”

ที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 นางอรสา ทรงศรี ผลงาน “ปลูกรัก ปลูกมิตร ปลูกสุจริต โตไปไม่โกง โดยใช้ TUNU MAN Model”

ที่ 3 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 นายถวัลย์ วงษสาธุภาพ ผลงาน “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคม”

ชมเชย โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง  เขต 3 นายประสงค์ ปาสิงห์ ผลงาน “โรงเรียนปลอดขยะ สร้างเสริมคุณธรรม นำพาสุจริต”

ชมเชย โรงเรียนบ้านปางขอน สพป.เชียงราย เขต 1นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ ผลงาน “นายกหัวใจใสสะอาด นำสู่โรงเรียนสุจริต”

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง