เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวชิธาร โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการศึกษาตามสภาพบริบท และความต้องการในการพัฒนา มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยมีจุดเน้น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนในสังกัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ งบดำเนินการ เป็นจำนวนเงิน 655,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาท)

กลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 48 โรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการการประชุมสัมมนาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นรกันดาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาการ จัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 2.เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการของโรงเรียน นิเทศติดตามและสรุปผลการดำเนินการ 3.เพื่อเตรียมเสนอโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารในปีงบประมาณ 2563

เตรียมพร้อมสอบ O-net ป.6,ม.3


เตรียมพร้อมสอบ NT ป.3

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
349
เมื่อวานนี้
472
เดือนนี้
11,846
เดือนที่แล้ว
20,324
ปีนี้
11,846
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง