เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำวิชาโคดดิ้ง มาตั้งรหัสลับเพื่อเสริมสร้างวินัยแก่นักเรียน และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการโคดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในการขับเคลื่อนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนผ่านกิจกรรมและอุปกรณ์ Microbitตั้งแต่ปีการศึกษา 2561

ซึ่งในวันนี้(วันที่ 30 กันยายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการติดตามโครงการฯ ของ สพฐ. และนางจันทกานต์ สิทธิราช  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้เข้านิเทศติดตาม เยี่ยมชม และให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนวิชาโคดดิ้งของโรงเรียนบ้านหนองไคร้ ที่ห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล ชมการสอนของครูผู้สอนคือนางสาวชันชนก ใจอ้าย และน.ส.ลลิตา วงศ์วิริยะ ได้ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะโคดดิ้ง รวมทั้งชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษา นายศุภชัย ตั๋นจี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไคร้ ที่ได้ให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีวิสัยทัศน์ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และออกแบบการแก้ปัญหาที่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนักเรียนยังให้ความสนใจ สนุกสนานในการเรียนรู้อีกด้วย

นอกเหนือจากการเรียนการสอนวิชาโคดดิ้งแล้ว พบว่าทางโรงเรียนบ้านหนองไคร้ยังได้จัดทำรหัสลับโดยใช้เสียงและท่าทาง นำมาบูรณาการในการส่งเสริมวินัยให้แก่นักเรียน ซึ่งรหัสลับดังกล่าว เป็นคำสั่ง จัดระเบียบแถว สั่งให้นักเรียน ปฏิบัติตามรหัสลับเช่น การจัดระเบียบแถวการเข้าแถว การงดใช้เสียง ทำท่าตามระเบียบพัก เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการอย่างสร้างสรรค์และได้ประโยชน์หลายทาง ทางโรงเรียนให้นักเรียนเรียนโคดดิ้งตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงชั้น สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาโคดดิ้ง อย่างเต็มที่ โดยมอบหมายให้ น.ส.ปาริชาติ เภสัชชา, นางจันทกานต์ สิทธิราช  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระเทคโนโลยี และคณะเข้ามาร่วมในการในการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ (คิดวางแผน..วิเคราะห์...สังเคราะห์..ประเมินค่า..แก้ปัญหา..คิดสร้างสรรค์) รวมทั้งให้คำแนะนำครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง