เว็บไซต์ในเครือ   :           

นายชนะพันธ์ สุวรรณสิโรจน์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2 กลุ่มบริษัท ปตท. เข้าร่วมสังเกตการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาโคดดิ้งของโรงเรียนบ้านแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามโครงการฯ ของ สพฐ. ได้เข้านิเทศติดตาม เยี่ยมชม และให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนวิชาโคดดิ้งของโรงเรียนบ้านแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่ห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ทางกลุ่ม ปตท. พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนความสามารถทางเทคโนโลยีของนักเรียนต่อไป

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำวิชาโคดดิ้ง มาตั้งรหัสลับเพื่อเสริมสร้างวินัยแก่นักเรียน และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการโคดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในการขับเคลื่อนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนผ่านกิจกรรมและอุปกรณ์ Microbit ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561

จากที่ ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ และนางจันทกานต์ สิทธิราช  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน พบว่าครูผู้สอน คือ น.ส.สุภาภรณ์ สุตา ได้นำกิจกรรมมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นอกจากนั้นยังได้มีการสืบค้นข้อมูลมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการสอนนักเรียน แม้ว่าจะมีจำนวนนักเรียนต่อห้องเป็นจำนวนมาก และชื่นชมคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่โจ้ นำโดย นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสุภาพ ฉันทะธรรม รองผู้อำนวยการ ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีวิสัยทัศน์ และมีหัวหน้างานวิชาการ นางพัชรินทร์ บุญธรรม ที่ช่วยงานบริหาร อย่างสร้างสรรคในส่วนของผู้บริหาร รวมทั้งเด็กๆ นักเรียนก็ให้ความสนใจ มีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้อีกด้วย

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาโคดดิ้ง อย่างเต็มที่ โดยมอบหมายให้ น.ส.ปาริชาติ เภสัชชา, นางจันทกานต์ สิทธิราช  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระเทคโนโลยี และคณะเข้ามาร่วมในการในการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ (คิดวางแผน..วิเคราะห์...สังเคราะห์..ประเมินค่า..แก้ปัญหา..คิดสร้างสรรค์) รวมทั้งให้คำแนะนำครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง