เว็บไซต์ในเครือ   :           

                   นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

                   นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้ดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนติดตามกระบวนการคัดกรองรับรองตรวจสอบข้อมูลและใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองทุนสนับสนุนโครงการ และติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสนับสนุนโครงการตามข้อตกลงที่ 620197 ของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 15,000 บาท ผู้เข้ารับการประชุม ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 128 คนระยะเวลาการประชุม 1 วัน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนายกฤษณะ ปัจฉิมบท ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองโมก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง