เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 17 คนจากนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานพร้อมทั้งปฐมนิเทศ มอบนโยบาย รวมไปถึงแนะนำการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการครูที่ดีแก่ครูผู้มาบรรจุใหม่ในวันนี้ ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 17 คนจากนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ครั้งนี้ จำนวน 17 คน ประกอบด้วย 1. น.ส.รัตนาภรณ์ อ่อนอินทร์ โณงเรียนบ้านโปง 2. น.ส.กิตติยา จารุจินดา โรงเรียนบ้านริมใต้ 3. น.ส.ณัฐกานต์ ซาวศักดิ์ โรงเรียนบ้านศรีงาม 4. น.ส.ดวงดาว หมื่นแลกู่ โรงเรียนประชาสามัคคี 5. น.ส.นันทวัน จำรัสเลิศลักษณ์ โรงเรียนบ้านโปง 6. นายสุรศักดิ์ ดุมไม้ โรงเรียนบ้านร่มหลวง 7. น.ส.ชฎาธาร วรพักตร์ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 8. น.ส.นวมิ ไพรเพชราทิพย์ โรงเรียนบ้านบวกเปา 9.ณัฐธิดา พูลชัย โรงเรียนวัดทรายมูล 10. น.ส.ขวัญชนก ขวัญกิจบุญญา โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 11. น.ส.อารีรัตน์ กุมมารี โรงเรียนบ้านหนองหาร 12. น.ส.จารีย์พร สีสุก โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 13. น.ส.สโรชา รุ่งรัตนไชย โณงเรียนบ้านปางฮ่าง 14.น.ส.อนุสรา ทะนงกิจ โรงเรียนบ้านผึ้ง 15. น.ส.ณัฐณิชา จอมขันเงิน โรงเรียนบ้านแม่แต 16. น.ส.โชติกา สิงห์ภักดี โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 17 น.ส.วรวิพร รัชนิพนธ์ โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง