เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระดับหน่วยปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดถ่ายทอดเป้าหมายความสำเร็จระดับองค์กร ลงสู่ระดับบุคคล ตามกรอบการสัมมนาสร้างองค์ความรู้ 3 ด้าน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย, การแปลงนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ ระดับหน่วยปฏิบัติการ ปี 2563-2565 โดยเปิดโอกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการการประชาพิจารณ์ แสงความคิดเห็นอย่าและการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “บทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับกระบวนการ PLCเมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท อ.หาวดง จ.เชียงใหม่

โดยเน้นย้ำการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็น  “สังคมอุดมปัญญาและการเรียนรู้”  (KBS : Knowledge based Society)  และมีศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (KBE : Knowledge based Economy)  ได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

                     นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กล่าวว่าการจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติ ตามนโยบายทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,การแปลงนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ ระดับหน่วยปฏิบัติการ โดยการประชาพิจารณ์ “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “บทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับกระบวนการ PLC โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.วัลลพ  สงวนนาม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” และนายสมชาย  มิตรมูลพิทักษ์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครราชสีมา เขต 1 มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาสถานศึกษา”

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง