เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สิทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (Symposium) โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ในส่วนของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มีจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงเรียนบ้านหนองไคร้ โรงเรียนบ้าหนองปลามัน โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด และโรงเรียนพร้าวบูรพา

                   นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนกล่าวรายงานและร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการคิดค้นนวัตกรรมการศึกษา ตามบริบทของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อรับฟังข้อเสนอต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา ในการหาแนวทางที่เหมาะสมตามบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

การประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการมาตั้งแต่มีประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในปี 2561 โดยมีโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 61 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างการรับรู้ในการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการให้แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอีกด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง