เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2โดย ดร.สุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดพิธีลงนามและส่งมอบการย้ายสังกัดของโรงเรียนบ้านแม่ตะละ ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับมอบโดยนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่  

ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อนุมัติให้โรงเรียนบ้านแม่ตะละ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โอนไปยังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง                        เขตการปกครองของอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาในปี พ.ศ. 2552 โดยโรงเรียน                 บ้านแม่ตะละ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/6387 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562โดยดำเนินการส่งมอบการย้ายสังกัดของโรงเรียนบ้านตะละดังกล่าว ได้กำหนดการดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อส่งมอบภารกิจการบริหารจัดการทั้ง 4ด้านของโรงเรียนบ้านแม่ตะละ ให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ต่อไป

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง