เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้มีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว๒๑/๒๕๖๐” โดยได้เชิญ ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ และว่าที่ร.ต.ภัทรชัย กฤษสุริยา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูในสังกัด จำนวน 290 คน ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่แก้ดน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ว่า เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนองอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ, เพื่อให้ครูได้รับความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสม  โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา คือครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ รวมจำนวน ๒๙๐ คน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง