เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงานสินทรัพย์ในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 ถึง 31 ตุลาคม 2562 จำนวน 4 รุ่น ณ ห้องประชุมเอราวัณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  โดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมีคุณภาพ มีการใช้จ่ายเงินภาครัฐโปร่งใสตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน, การบัญชี, พัสดุของโรงเรียน จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 132 คน รวม 528 คน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง