เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันศุกร์ ที่  8 พฤศจิกายน  2562 น.ส.ทัศนียา ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการ รร.บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) ได้กล่าวเปิดงานโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักเรียน PRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม PRCSpirit และมีอุปนิสัยตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม เป็นผู้รู้จักการวางแผนการทำงานร่วมกันและฝึกฝนการทำงานเป็นทีม โดยจัดกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ได้แก่ Science Show , Robot , English Station , Art , STEAM พับกระดาษ ,สำนวนไทย , กีฬาพื้นบ้าน ให้กับ นร.ชั้น ป. 3-5 และจัดฐานเทคนิคการทำข้อสอบ O-Net  ให้กับ นร.ชั้น ป. 6 ณ โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง