เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำบุคลากรในสำนักงานฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องวชิรธาร โรงแรมยอลิเดย์การ์เด้น อำกอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญอาจารย์สมชาย มิตรมูลพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร

                   นางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้จัดโครงการบริหารจัดการภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สู่ความเป็นเลิศ โดยใช้กระบวนการ PLC ประกอบด้วย กิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้ และดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC กิจกรรมที่ ๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานขตพื้นที่การศึกษา และนำเสนอนวัตกรรม /Best Practices กิจกรรมที่ ๓. การตรวจสอบ รายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเผยแพร่นวัตกรรม /Best Practicesโดยมีเป้าหมายเป็นบุคลากรทุกคนใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมาข้างต้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง