เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ คณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นำโดยนายประสิทธิ์ ใจช่วง รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรีเขต 1 เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงาน ตามภารกิจงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับตัววัดตามมาตรฐานเขตพื้นที่และความต้องการครอบคลุมองค์ความรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง