เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” โดยมีโรงเรียนนำร่องในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 28 โรงเรียนเข้าร่วม จากสพป.เชียงใหม่ เขต 1,2,4,5 และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รตนภูมิ โนสุ  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 เป็นประธานเปิด

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กล่าวถึงความเป็นมาว่า  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประการจัดตั้งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามประกาศใช้พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  30  เมษายน  2562 โดยมีวัตถุประสงค์  คือ ๑.คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น ๒.ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา ๓.กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๔.สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและการเตรียมการดำเนินงานในปีการศึกษา  2563  ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1  เขต 2 เขต 4 และเขต 5 จึงร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ขึ้นในวันนี้ โดยได้รับเกียรติจากดร.ชยพร กระต่ายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สพฐ. และดร.พิทักษ์ โสตถยาคม เป็นวิทยากร

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง