เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยนายสงกรานต์เดชปัญญา นายสมนึก ริยะกาศ และนางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ในระยะเวลา 1 ปี ของนายชัชวาลย์ กันนางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้แดง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถรอบด้าน ทั้งเก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความภาคภูมิใจ และองอาจ ในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ 10 ตัวชี้วัด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง