เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน  คณะครู ร่วมประชุมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานำร่องที่มีเป้าหมายเฉพาะ สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่คณะวิจัยอ.ดร.สุบัน  พรเวียง และ ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สนับสนุนโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง