เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน ได้จัดการประชุมระดมความคิดเพื่อวางแผนงานการจัดการเรียนการสอนร่วม ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านพระนออน ซึ่งได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย มีผู้ร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อวางแผนงานการจัดการเรียนการสอนร่วม ได้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน / ประธานนักเรียนและรองประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน / คณะกรรมการสถานศึกษา /  ผู้อำนวยการโครงการจัดการหลักสูตรการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ /ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - งานวิจัยบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับเยาวชนในสาขากิจกรรมบำบัด / พม.เชียงใหม่ / ฝ่ายการศึกษา อบจ.เชียงใหม่ / ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น อบต.ดอนแก้ว / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ / หน่วยงานอื่นๆ โดยทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ได้มีมาตราการป้องกัน คือ ให้ผู้ที่ร่วมประชุมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อนเข้าร่วมประชุม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง